IMPLEMENTACIJA

Implementacija Manage Tools obuhvata sve procese koji su potrebni da bi se Manag Tools počeo koristiti u preduzeću. Implementacija Manage Tools rešenja skoro uvek donosi velike promene u organizaciji. U implementaciju su uklučeni krajnji korisnici sistema: direktori i rukovodioci, sektor planiranja, HR sektor  i IT sektor u ulozi podrške.

Implementacija se radi koristeći Manage metodologiju, koja je osmišljena kako bi ubrzala proces implementacije. Sastoji se iz sledeće četiri faze:

Priprema projekta

Kroz fazu priprema projekta formiraju se timovi i vrši se definisanje očekivanih rešenja i obima projekta.

Prvi veliki korak u fazi priprema projekta je formiranje tima za implementaciju, koji je zadužen za, primenu i održavanje Manage Tools rešenja. Sa strane korisnika za svki od modula se određuju ključni korisnici i koordinatori konsultantskog tima.

Sledeća faza je definisanje očekivanih rešenja u kojima se sagledavaju poslovne potrebe i rokovi. Analizira se osnovna delatnost kompanije i kako Manage Tools doprinosi da osnovna delatnost bude još uspešnija. Pored toga analiziraju se funkcije postojećeg informacionog sistema i definiše se  način razmene podataka između Manage Toolsa i postojećeg softvera.

Pisanje Plana projekta

Sledeća faza je pisanje osnovnog plana projekta. U ovoj fazi se snimaju postojeći procesi i definiše se na koji način se postojeći procesi unapređuju i evidentiraju u Manage Toolsu. Napisani plan projekta se usvaja sa strane korisnika, plan projekta usvaja  vođa projekta i direktor(ukoliko direktor nije vođa projekta).

Realizacija

U fazi realizacije se vrši:

  • Podešavanje sistema, po planu projekta
  • Pisanje korisničkih uptstava
  • Testiranje sistema uključujući i verifikaciju od strane korisnika 
  • Obuka korisnika
  • Otvaranje korisničkih naloga, automatizacija korisničkih uloga u sistemu
  • Formiranje korisničke podrške

Korišćenje i održavanje

U ovoj fazi počinje korišćenje i održavanje Manage Toolsa.